مدير مسئول

دکتر اباصلت خراسانی- دانشیار دانشگاه شهید بهشتی دانشیار
drkhorasanitr@gmail.com دکترا
دانشگاه شهيد بهشتي
09123245203

سردبیر

دکتر کورش فتحی واجارگاه- استاد دانشگاه شهید بهشتی استاد
kouroshfathi2@gmail.com دکترا
دانشگاه شهيد بهشتي
09121480486

هیئت تحریریه

علی تقی پور ظهیر- استاد دانشگاه علامه طباطبایی استاد
taghipoora@ gmail.Com دکترا
دانشگاه علامه طباطبايي
09121300666
محمد حسن پرداختچی- استاد دانشگاه شهید بهشتی استاد
mhpardakhtchi@yahoo.com دکترا
09121388813
ابراهیم صالحی عمران- استاد دانشگاه مازندران استاد
edpes۶۰.hotmail@com دکترا
دانشگاه باث انگلستان
09111119993
آرین قلی پور- استاد دانشگاه تهران استاد
agholipor@ut.ac.ir دکترا
09126233268
سید حسین ابطحی- استاد دانشگاه علامه طباطبایی استاد
abtahi390@yahoo.com دکترا
09121158878
خدایار ابیلی- استاد دانشگاه تهران استاد
abili_hrm@yahoo.com دکترا
61117414
داود معصومی- دانشيار دانشگاه گاول سوئد دانشیار
Davoud.Masoumi@hig.se دکترا
دانشگاه گاول سوئد
46762143256
مارتين هيدن، استاد ساترن كراس يونيورستسي استراليا استاد
martin.hayden@scu.edu.au دکترا
دانشگاه ملبورن استراليا
61266285929

مدیر داخلی

اکرم دهباشی دانش آموخته
dehbashi_a2002@yahoo.de دکترا
دانشگاه بیرجند
09128474716