• صفحه اصلی
  • ارائه¬ی الگوی مربی گری معکوس در کسب و کارهای نوپا با رویکرد بهبود شکاف مهارتی منابع انسانی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1402021142062 بازدید : 642 صفحه: 201 - 238

20.1001.1.24233277.1402.10.37.7.7

نوع مقاله: پژوهشی