• صفحه اصلی
  • الگوی برنامه ریزی استراتژیک مبتنی بر نوآوری: رویکردی برای توسعه منابع انسانی سازمان

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401111241019 بازدید : 568 صفحه: 86 - 109

20.1001.1.24233277.1402.10.37.5.5

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط