• صفحه اصلی
  • توسعه رهبری مدیران آموزشی در دنیای ووکا (VUCA)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401091240296 بازدید : 461 صفحه: 110 - 142

20.1001.1.24233277.1402.10.37.2.2

نوع مقاله: پژوهشی