• صفحه اصلی
  • تعیین عوامل مدل تصمیم گیری انتخاب روش های آموزش و یادگیری در توسعه منابع انسانی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401011536471 بازدید : 715 صفحه: 239 - 262

20.1001.1.24233277.1402.10.37.9.9

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط