• صفحه اصلی
  • ارائه الگوی چابکي و توسعه منابع انساني در بانک مسکن با استفاده از روش ترکیبی فراتحلیل و دیمتل فازی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 14000320273795 بازدید : 828 صفحه: 20 - 50

10.52547/istd.31473.8.31.20

20.1001.1.24233277.1400.8.31.5.9

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط