• صفحه اصلی
  • بررسی شکاف بین عملکرد موجود و مطلوب کارکنان به منظور استقرار بهسازی عملکرد انسانی در سازمان تامین اجتماعی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 14000316273736 بازدید : 1083 صفحه: 123 - 141

10.52547/istd.31469.8.29.123

20.1001.1.24233277.1400.8.29.8.8

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط