• صفحه اصلی
  • مرور نظام مند مفهوم و نظریات توسعه منابع انسانی انتقادی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13991215262490 بازدید : 1081 صفحه: 31 - 51

10.52547/istd.31360.8.29.31

20.1001.1.24233277.1400.8.29.4.4

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط