• صفحه اصلی
  • ارائه الگوی آموزش حرفه ای کارکنان (مورد مطالعه: شرکت آژند قشم)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13991126262198 بازدید : 1052 صفحه: 98 - 122

10.52547/istd.31334.8.29.98

20.1001.1.24233277.1400.8.29.3.3

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط