مقاله


کد مقاله : 13980925204077

عنوان مقاله : مرور جامع ادبیات نظریه پردازی توسعه منابع انسانی: جریانهای فکری و آموخته¬های کاربردی

نشریه شماره : 21 فصل تابستان 1398

مشاهده شده : 382

فایل های مقاله : 373 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 رسول رسایی فرد r.rasaeifard@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

هدف تحقیق حاضر مرور جامع ادبیات نظریه¬پردازی توسعه منابع انسانی به منظور شناسایی جریانهای فکری و آموخته¬های کاربردی در تاریخ 28 ساله نظریه¬پردازی است. در این تحقیق روش کالاهان (۲۰۱۰) برای جمع¬آوری داده¬ها و روش کرسول (۲۰۰۸) برای بررسی تماتیک ادبیات تحقیق اجرا شده است. داده‌های تحقیق شامل مقالات و فصول کتابِ منتشر شده بین سال¬های ۱۹۹۰ الی ۲۰۱۸ در حوزه نظریه¬پردازی توسعه منابع انسانی می‌باشد. ملاک انتخاب داده‌ها شامل الف) نظریه‌پردازی، ب) نقش رشته‌های علمی در نظریه و ج) توسعه نظریه بوده است. انتخاب داده‌ها با روشِ جستجو در پایگاه‌های اطلاعات علمی و گزینش محقق بوده است. در مجموع، تعداد ۱۸۳ مقاله و فصل کتاب گزینش شده است. یافته‌ها شامل ۳۴۱ تم می‌باشد؛ که با روش کدگذاری تماتیک و کشف الگوی ارتباطی میان مفاهیم، تحلیل شده است. نتایج تحلیل تماتیک شامل الف) جریان¬های فکری، ب) انتظارات از نظریه و ج) چهارچوب کاربرد توسعه منابع انسانی در عمل است. معیار تحلیل تم‌ها عبارت از نظریه تحول فکری جامعه علمی تولمین (به منظور نیل به جریانهای فکری)، الگوی کریستوفر مابی (به منظور نیل به انتظارات از نظریه در عمل) و چهار گام ابتدایی الگوی دوبین (به منظور نیل به چهارچوب کاربرد توسعه منابع انسانی در عمل) می¬باشد. نتایج تحلیل، شامل جریانهای فکری (ایجاد و حفظ بهره‌وری، ارتقاء بهره‌وری، انسان ترقی‌خواه، نهاد ترقی‌خواه و هویت اجتماعی)، انتظارات از نظریه در عمل (نهادسازی تفکر توسعه، تطابق با عقلانیت مسلط، هویت انتقادی، انطباق با تنوع، هم‌افزایی هدفمند، عملیاتی بودن و عاملیت اخلاقی) و چهارچوب کاربرد توسعه منابع انسانی در عمل (مبنای توسعه، رهیافت توسعه، روش¬شناسی توسعه و برنامه توسعه) می‌باشد.