مقاله


کد مقاله : 13980230179555

عنوان مقاله : آسیب¬شناسی عملکرد نظام آموزش عالی با محوریت توسعه منابع انسانی

نشریه شماره : 19 فصل زمستان 1397

مشاهده شده : 393

فایل های مقاله : 478 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 نگین فلاح حقیقی nfallah@irost.ir استاد دکترا
2 مریم محمودی m.mahmoudi@areeo.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و بررسی آسیب¬های مرتبط با عملکرد نظام آموزش عالی در زمینه توسعه منابع انسانی استان یزد با بکارگیری پارادایم کیفی و اصول نظریه مبنایی یا داده¬بنیاد و ارائه پیشنهاداتی به منظور اتخاذ راهکارهای مناسب جهت جبران و رفع آسیب¬ها و نقاط ضعف شناسایی شده، انجام شد. این پژوهش به لحاظ هدف از نوع پژوهش¬های کاربردی و از لحاظ نحوۀ گردآوری اطلاعات از نوع تحقیقات توصیفی و غیرآزمایشی است. داده¬های مورد نیاز این مطالعه از طریق انجام مصاحبه عمیق و نیمه¬ساختارمند با 45 نفر از خبرگان، نخبگان، سياست¬گذاران، برنامه‌ريزان و مديران استاني، متخصصان و کارشناسان منابع انسانی استان که به نوعي در فرايند توسعه منابع انساني استان يزد دخيل بودند، با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند جمع¬آوری شد. تحلیل داده¬ها با استفاده از روش تحلیل مقایسه¬ مداوم به شیوه استراوس و کوربین انجام شد. بر اساس یافته¬های این مطالعه، اصلی‌ترین آسیب‌های وارد بر عملکرد نظام آموزش عالی در زمینه توسعه نیروی انسانی استان یزد، ضعف منابع و کارکرد آموزشی موسسات آموزش عالی استان، نامناسب بودن سیاست¬های توسعه علم و فناوری و عدم توجه به آمایش در نظام آموزش عالی بود. بر این اساس مهم¬ترین راهکارها در جهت کاهش میزان آسیب¬های نظام آموزش عالی در زمینه توسعه منابع انسانی استان یزد، برقراری سازوکارهایی به منظور ایجاد ارتباط بین دانشگاه و بخش¬های اقتصادی استان، اجرای مطالعات آمایش در نظام آموزش عالی و بازنگری در شیوه-های آموزشی پیشنهاد شده است.