مقاله


کد مقاله : 13980230179553

عنوان مقاله : واکاوی عوامل فردی موثر در انتقال یادگیری کارکنان شهرداری تهران

نشریه شماره : 19 فصل زمستان 1397

مشاهده شده : 465

فایل های مقاله : 562 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مریم حسن پور رودبارکی mhr198260@yahoo.com - دانشجوی دکترا
2 مژگان عبدالهی mabdollahi49@gmail.com استادیار دکترا
3 علیرضا عراقیه araghieh@iiau.ac.ir دانشیار دکترا
4 فاطمه پرسته قمبوانی fatemeh.parasteh@yahoo.com.sg استادیار دکترا

چکیده مقاله

هدف این مطالعه، شناسایی و بررسی عوامل فردی مؤثر در انتقال یادگیری به محیط¬کار برای بهبود عملکرد و توسعه شایستگی¬های مرتبط با حوزه¬ی شغلی می¬باشد. روش پژوهش پیمایشی و جامعه¬ی آماری کلیه کارکنان حوزه حمل و نقل و ترافیک استان تهران به تعداد 910 نفر می¬¬باشد.¬ نمونه آماری به شیوه¬ی نمونه¬گیری خوشه¬¬ای تک مرحله¬¬ای از طریق فرمول کوکران و به تعداد 270 نفر (کارکنانی که حداقل6 ماه و حداکثر یکسال از گذراندن دوره¬های آموزشی آنها گذشته)، انتخاب شدند.¬ گردآوری داده¬ها به صورت مطالعات کتابخانه¬¬¬ای و تحقیق میدانی از طریق پرسشنامه¬ی محقق ساخته با تائید روایی محتوا توسط چند تن از محققان علوم تربیتی و مدیریت و پایایی ابزار با ضریب آلفای کرونباخ (0.77) بدست آمد. به منظور شناسایی عوامل¬ فردی از تحلیل عامل اکتشافی و تحلیل عامل تاییدی و برای تعیین مناسب¬ترین عامل¬ها از چرخش واریماکس استفاده شد. نتایج حاصل نشان داد: مولفه¬های خودکارآمدی، انتظارات از نتایج عملکرد، توانایی¬شناختی، نگرش شغلی، جهت‌گیری،¬ تعهد¬سازمانی،¬ آمادگی¬یادگیرنده، ویژگی‌های¬شخصیتی، منبع¬کنترل، احساس¬مثبت، خودآگاهی، ویژگی‌های جمعیت¬شناختی، دریافت از منابع¬یادگیری، گشودگی¬تجربه، انگیزش¬انتقال، سودمندی و ارزش¬ادراک¬ شده و هدف¬ محوری غیر از مولفه¬های مقاومت در برابر تغییر و سطح انگیزش، از عوامل فردی مؤثر بر انتقال یادگیری می‌باشند. براساس نتايج به دست آمده از آزمون فریدمن نیز عامل«تعهد سازمانی» با میانگین 76/12 بیشترین تأثیر و عامل«سطح انگیزش» با میانگین 58/4 کمترین تأثیر را بر انتقال یادگیری داشته¬است.