مقاله


کد مقاله : 13970114112831101456

عنوان مقاله : شناسایی و مدلسازی مهم¬ترین چالش¬های بکارگیری آموزش الکترونیکی با رویکرد مدل¬سازی ساختاری تفسیری (ISM) در شرکت ملی گاز ایران

نشریه شماره : 14 فصل پاییز 1396

مشاهده شده : 692

فایل های مقاله : 1/39 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 فرزانه تاری tari.farzane70@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 غلامرضا شمس مورکانی gh_shams@sbu.ac.ir دانشیار دکترا

چکیده مقاله

هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و مدلسازی مهم¬ترین چالش¬های پیش‌روی بکارگیری آموزش الکترونیکی در شرکت ملی گاز ایران می¬باشد. روش پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات، از نوع کیفی است. در این تحقیق ابتدا بر اساس روش نمونه¬گیری در دسترس به بررسی اسناد و تحقیقات مرتبط پرداخته شد و پس از شناسایی مؤلفه¬های مرتبط با چالش¬های بکارگیری آموزش الکترونیکی، در گام بعد براساس روش مدیریت تعاملی و با استفاده از نرم‌افزار الگوسازی ساختاری تفسیری (ISM) که یکی از شیوه¬های تحقیق کیفی است، با بررسی نظرات 7 نفر از خبرگان حوزه آموزش الکترونیکی در شرکت ملی گاز که به صورت هدفمند انتخاب شدند، تعداد 7 مؤلفه به عنوان چالش¬های نهایی بکارگیری آموزش الکترونیکی تعیین شده است. سپس ساختار ارتباطات فی¬مابینی و میزان اهمیت¬ آن¬ها در قالب یک شبکه تعاملی ترسیم گردید. براساس یافته¬های نهایی پژوهش، مهم¬ترین چالش¬های بکارگیری آموزش الکترونیکی در بخش ستاد شرکت ملی گاز عبارتند از: نبود دستورالعمل و ضعف در تهیه قوانین و مقررات، نبود الگوریتم و روش اجرایی مشخص، ضعف ارتباطات شبکه¬ای، عدم اطلاع¬رسانی درست از ظرفیت¬های آموزش الکترونیکی، محتوای ناکافی، اجرای نادرست آموزش الکترونیکی و بی¬انگیزگی کارکنان. بر این اساس، مشخص شد که «نبود دستورالعمل و ضعف در تهیه قوانین و مقررات» به عنوان مهم¬ترین چالش بکارگیری آموزش الکترونیکی بر روی سایر چالش¬های منتخب دیگر، اثرگذاری مستقیم و یا غیرمستقیم دارد. کاربرد یافته¬های تحقیق و پیشنهادهایی برای پژوهشگران آینده در انتهای پژوهش قرار گرفته است.