مقاله


کد مقاله : 1396041287196765

عنوان مقاله : شناسایی و رتبه¬بندی موانع مدرسان در آموزش و بهسازی مجازی منابع انسانی (مطالعه موردی: دانشگاه شهید بهشتی)

نشریه شماره : 12 فصل بهار 1396

مشاهده شده : 1215

فایل های مقاله : 1/03 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 زهره جعفری فر zohre.jaafari@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 اباصلت خراسانی drkhorasanitr@gmail.com دانشیار دکترا
3 مرتضی رضایی‌زاده morteza.rezaeizadeh@ul.ie استادیار دکترا

چکیده مقاله

آموزش مجازی به دلیل مزایایی از قبیل انعطاف¬پذیری زمانی و مکانی، یکی از ابزارهای مناسب برای آموزش کارکنان در سازمان¬ها و محیط کار محسوب می¬شود. اما، تحقق این مزایا و استفاده بهینه از ظرفیت¬¬های آموزش مجازی مستلزم شناسایی و رفع موانع فرا¬روی بکارگیری آن است. از این رو پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه-بندی موانع مدرسان در آموزش و بهسازی مجازی منابع انسانی دانشگاه شهید بهشتی و با شیوه پیمایش انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، کلیه کارکنان دانشگاه شهید بهشتی (166 نفر) بود که حداقل در یک دوره آموزش بصورت مجازی شرکت کرده بودند و تعداد 115 نفر از آنان بعنوان نمونه بر اساس نمونه¬گیری تصادفی خوشه¬ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه¬ای محقق¬ساخته بود که روایی آن توسط تعدادی از صاحب¬نظران آموزش مجازی و منابع انسانی؛ و پایایی آن با محاسبه آلفای کرونباخ 95٪ تایید گردید. داده¬های حاصل با استفاده از شاخص¬های آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون t تک نمونه¬ای و آزمون فریدمن) تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان دادند که مهم¬ترین موانع بکارگیری آموزش مجازی در آموزش و بهسازی منابع انسانی در سطح مدرسان به ترتیب مربوط به موانع آموزشی با میانگین رتبه¬ای (80/2) و موانع زیرساختی¬- فنی با میانگین رتبه¬ای (69/2) است. پیرو نتایج این تحقیق، موانع اخلاقی و فرهنگی-اجتماعی برای بکارگیری آموزش مجازی در آموزش و بهسازی منابع انسانی دانشگاه شهید بهشتی از کم¬ترین میزان اولویت و اهمیت برخوردارند. کاربردهای یافته¬های این تحقیق برای ارتقای استفاده از آموزش مجازی در راستای بهبود آموزش و توسعه منابع انسانی نیز مورد بحث قرار گرفته است.