مقاله


کد مقاله : 13960412811436767

عنوان مقاله : ارزشیابی اثربخشی برنامه¬های آموزش ضمن¬ خدمت کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد

نشریه شماره : 12 فصل بهار 1396

مشاهده شده : 980

فایل های مقاله : 680 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 کلثومه شجاع g.shoja@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 مرتضی کرمی m.karamy@gmail.com دانشیار دکترا
3 محمدرضا آهنچیان m.ahanchi@gmail.com استاد دکترا
4 مجتبی نادی nadi.mojtaba@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

هدف تحقيق حاضر بررسي اثربخشي برنامه¬هاي آموزشی عمومي و تخصصي برگزار شده در دانشگاه فردوسی مشهد است. در این تحقیق برنامه¬هاي آموزشی عمومي و تخصصي برگزار شده در هشت ماه اول سال 1390 مورد بررسی قرار گرفت. روش تحقيق، پژوهش ارزشیابی است که از رویکرد ارزشیابی هدف¬مدار و از مدل کرک پاتریک جهت انجام این مهم استفاده شده است. جامعه آماري اين پ‍ژوهش شامل کلیه کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد که تعداد آن¬ها 421 نفر می‌باشند. براي ارزشيابي سطح واكنش فراگیران از پرسشنامه كرمی (1386)، براي ارزشيابي ميزان يادگيري از پيش¬آزمون و پس¬آزمون و براي ارزشيابي ميزان تغيير رفتار فراگیران از پرسشنامه محقق¬ساخته استفاده گرديد. نتايج به دست آمده نشان داد که فراگیران واكنش مطلوبی به دوره¬هاي عمومي و تخصصي از خود نشان داده¬اند. سطح يادگيري در دوره¬هاي تخصصي و عمومي اثربخش بود و فراگیران دانش لازم را کسب کردند. از نظر تغییرات ایجاد شده در رفتار فراگیران نتایج نشان داد که دوره¬های تخصصی در سطح اثربخشی معناداری قرار نداشتند. در خصوص ميزان تفاوت در تغییر رفتار فراگيران براساس نظر سه گروه (خود فراگيران، مافوق و همكاران‌شان) نتایج نشان داد كه به جز در یک مورد بین این سه گروه تفاوت معناداری وجود نداشت.