مقاله


کد مقاله : 139602112142125853

عنوان مقاله : بررسی عوامل مؤثر بر تسهیل انتقال آموزش به محل کار از منظر محیط سازمانی

نشریه شماره : 11 فصل زمستان 1395

مشاهده شده : 861

فایل های مقاله : 708 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 احمدعلی روح الهی aa.rohollahi@gmail.com مربی کارشناسی ارشد
2 حسن محجوب aa.rohollahi@ssau.ac.ir استادیار دکترا
3 مهدی خیراندیش dr.me.kh@gmail.com دانشیار دکترا
4 داریوش مهری darushmehri@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

در دنیاي متحول امروزي، آموزش و توسعه علم کارکنان به شکل یک استراتژي کلیدي براي سازمان‌ها می‌باشد تا از مزیت رقابتی برخوردار شوند. اما این مزیت تنها با برگزاري دوره‌هاي آموزشی حاصل نمی‌گردد، آموزش در صورتی مؤثر است که کارآموزان به طور موفق، دانش، مهارت‌ها و نگرش‌هاي آموزش داده شده را انتقال دهند و از این طریق، عملکرد خویش را بهبود بخشند. تحقيق حاضر پژوهشی كمي و به لحاظ هدف پژوهش، كاربردي مي‌باشد شيوه گردآوري داده‌ها در آن توصيفي و از نوع پيمايشي است. از حيث ارتباط بين متغيرهاي تحقيق از نوع همبستگي و به طور مشخص مبتنی بر مدلسازي معادله ساختاري میباشد. جامعه‌ آماری پژوهش کارکنان یکی از یگان‌های عملیاتی نیروهای مسلح به تعداد 460 نفر بودند که تعداد 210 نفر از آن‌ها بر اساس جدول مورگان انتخاب شدند. روش جمعآوری داده از نوع میدانی است که جهت گردآوری اطلاعات برای آزمون فرضیههای تحقیق از پرسش‌نامه محقق‌ساخته بر اساس مطالعات بالدوین و همکاران (2009) با 20 گویه و با شاخص‌هایی همچون شاخص جو انتقال، حمایت مدیران، حمایت همکاران، و اقدامات پس از آموزش استفاده شد. تحلیل داده‌ها نشان داد که شاخص‌های احصاء شده با تسهیل انتقال آموزش به محل کار رابطه‌ای مثبت و معنادار دارند.