مقاله


کد مقاله : 139506311145203403

عنوان مقاله : عوامل سازمانی زمینه¬ساز انتقال یادگیری به محیط کار (مطالعه موردی؛ شرکت ملي گاز ايران)

نشریه شماره : 9 فصل تابستان 1395

مشاهده شده : 1009

فایل های مقاله : 422 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 علیرضا یوزباشی ayouzbashi@gmail.com دانش آموخته دکترا
2 خدایار ابیلی abili@ut.ac.ir استاد دکترا
3 سید کمال خرازی ayouzbashi2@gmail.com استاد دکترا
4 مهدی سبحانی نژاد ayouzbashi3@gmail.com دانشیار دکترا

چکیده مقاله

پژوهش حاضر به شناسايي عوامل سازماني زمینه¬ساز انتقال يادگيري به محيط کار در شرکت ملي گاز ايران با استفاده از رویکرد کیفی و روش مطالعه موردی صورت گرفت. به منظور گردآوری داده¬ها از مصاحبه نیمه‌ساختار یافته استفاده شد. جامعه پژوهش شامل خبرگان دانشگاهي، مديران و معاونان منابع انساني و آموزشي شرکت ملي گاز ايران بوده که با توجه به سطح اشباع داده‌ها، 16 نفر از آن‌ها به صورت هدفمند انتخاب شدند. براي تحليل داده‌ها از فن تحليل موضوعي (تم) استفاده شد و روايي يافته‌هاي پژوهش با استفاده از روش‌هاي بررسي توسط اعضاء و چندسويه‌نگري منابع داده‌ها تضمين گرديد. همچنين، به منظور سنجش پايايي کد‌گذاري‌هاي انجام شده، از روش‌هاي پايايي باز آزمون و توافق درون موضوعي استفاده شد. پس از مرور و سازماندهي متون مصاحبه‌ها، محقق کدها يا مفاهيم اوليه را شناسايي و در ادامه کدهاي مشابه در طبقه‌هايي خاص قرار گرفتند. سپس، براي هر يک از اين طبقات عناويني، که نمايانگر کل کدهاي آن طبقه باشند، انتخاب گرديد و در نتيجه، مقوله¬هاي اصلي سازماني اثرگذار بر انتقال يادگيري به محيط کار در شرکت ملي گاز ايران شناسايي شد که شامل؛ فرهنگ سازماني، جو سازماني، حمايت سازمانی، پیامد سازمانی، مديريت عملکرد، عدالت سازماني، خصیصه¬های مدير مستقیم، مشارکت در تصميم‌گيري، محيط يادگيرنده، فرصت کاربرد و تناسب شغل و شاغل مي¬باشد.