مقاله


کد مقاله : 13941114148431024

عنوان مقاله : بررسی نقش مدیریت دانش و نوآوری در عملکرد کسب و کار شرکت‌های کوچک و متوسط (مورد مطالعه: مرکز رشد و واحدهای فناوری وکارآفرینی دانشگاه شهید بهشتی)

کلمات کلیدی : مدیریت دانش ، نوآوری ، عملکرد ،

نشریه شماره : 2 فصل تابستان 1394

مشاهده شده : 830

فایل های مقاله : 424 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 بهروز قلیچ‌لی B_ghlichlee@sbu.ac.ir - -
2 الهام اقتصاد e.eghtesad@gmail.com - -

چکیده مقاله

فرایند نوآوری به شدت به دانش و مدیریت دانش بستگی دارد. برخی سازمان¬ها از پیامدهای واقعی که ممکن است مدیریت دانش داشته باشد آگاه نیستند. تحقیقات نشان می¬دهد که مدیریت دانش و نوآوری بر عملکرد سازمان¬ها به طور ¬مستقیم یا غیر‌¬مستقیم تأثیر می¬گذارد. هدف این پژوهش بررسی نقش مدیریت دانش و نوآوری بر عملکرد سازمان مورد مطالعه است. جامعه¬ آماری این پژوهش، تعداد 100 نفر از کارکنان مرکز رشد و فناوری و کارآفرینی دانشگاه شهید بهشتی می¬باشد. داده¬های این پژوهش از طریق پرسشنامه به روش نمونه¬گیری تصادفی ساده است و تعداد نمونه مورد استفاده در این پژوهش توسط فرمول نمونه¬گیری کوکران میزان 79 نفر محاسبه گردید. از این رو پرسشنامه در میان 90 نفر از کارکنان توزیع و در این میان 80 پرسشنامه عودت داده شد. همچنین روایی محتوا و سازه پژوهش با استفاده از اساتید صاحبنظر مورد تأیید واقع شد و پایایی هر 3 متغیر پژوهش از طریق آلفای کرونباخ شامل مدیریت دانش با ضریب0.830، نوآوری با ضریب 0.828 و عملکرد با ضریب 0.802 نیز تأیید گردید. نتایج مدل معادلات ساختاری نشان داد، مدیریت دانش و نوآوری به شدت بر عملکرد سازمان تأثیر می¬گذارد. به عبارت دیگر، مدیریت دانش از طریق نوآوری عملکرد سازمان را تحت تأثیر قرار می¬دهد.