مقاله


کد مقاله : 13941114143121023

عنوان مقاله : آسیب‌شناسی نظام آموزش کارکنان با استفاده از الگوی سه‌شاخگی

نشریه شماره : 2 فصل تابستان 1394

مشاهده شده : 1315

فایل های مقاله : 393 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 علی اصغر محمودی کوچکسرایی aamahmoudi@gmail.com - -
2 مهدی فراهانی farahani_mahdi@ut.ac.ir - -
3 آرش رسته‌مقدم arasteh59@yahoo.com - -

چکیده مقاله

هدف پژوهش حاضر، آسيب¬شناسي نظام آموزش کارکنان یکی از شرکت‌های مادر تخصصی تابعه وزارت نیرو با استفاده از الگوي سه¬شاخگي است. در الگوي مذکور، سازمان¬ها از سه منظر ساختاري، رفتاري و زمينه¬اي مورد بررسي قرار مي¬گيرند. اين پژوهش به لحاظ روش¬شناسي، رويکردي کيفي دارد که به کمک ابزارهايي از جمله مصاحبه و پرسشنامه¬هاي باز پاسخ صورت گرفته است. روايي ابزار از طريق آزمون کرونباخ و پايايي آن به کمک روش بررسي همتايان مورد تأييد قرار گرفت. از روش سرشماري در نمونه¬گيري و گردآوري داده¬ها و از روش تحليل محتوا در تحليل يافته¬ها استفاده شده است. تحلیل یافته¬ها نشان داد بیشترین چالش¬ها، نقاط قوت و فرصت¬های قابل بهبود در مقوله ساختار قرار دارد. هم¬چنین بیشترین انتظارات دست¬اندرکاران بخش آموزش از مراجع بالادستی در شاخه ساختار جای می¬گیرد. این بدان معناست که در نظام آموزشی فعلی کانون توجه به سمت مسایل درون‌سازمانی است. بر این اساس می¬توان گفت در حال حاضر مقوله¬های رفتاری و محیطی کمتر مورد توجه واقع شده¬اند. در پايان پيشنهادهايي به منظور رفع آسيب¬هاي نظام آموزشي موجود ارایه شده است.