مقاله


کد مقاله : 139411141418361026

عنوان مقاله : بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه منابع انسانی

نشریه شماره : 2 فصل تابستان 1394

مشاهده شده : 1090

فایل های مقاله : 492 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مصطفی عسکریان Mostafaaskarian@yahoo.com - -
2 منصور دهقان نجم‌آبادی Mansoordehghan@gmail.com - -
3 محمدعلی برجی خانی اوانکی borjikhani@gmail.com - -

چکیده مقاله

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر مؤلفه‏های سرمایه اجتماعی بر ¬¬¬توسعه منابع انسانی شرکت‏های گروه سایپا با استفاده از مدل گوشال و ناهاپیت از دیدگاه کارشناسان آموزش این شرکت‏ها می‏باشد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری داده‌ها، جزء پژوهش‌های توصیفی _ زمینه‌یابی محسوب می¬¬¬شود. جامعه آماری این تحقیق کارشناسان آموزش شرکت‏های سایپا بوده که از این تعداد 104 نفر طبق جدول مورگان و کرجسی تعیین و به صورت نمونه‏گیری طبقه‏ای نسبتی انتخاب شده‏اند. پس از جمع‌آوری و تلخیص داده‌ها، به منظور تحلیل و تفسیر سؤال‌های پژوهش از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. روایی پرسش‌نامه با استفاده از نظر اساتید دانشگاهی بررسی و مورد تأیید قرار گرفت. پایایی پرسش‌نامه با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‏دهد که سرمایه اجتماعی بر توسعه منابع انسانی تأثیر دارد به نحوی که با افزایش و حفظ سرمایه اجتماعی، توسعه منابع انسانی درسازمان‏ها بهتر تحقق می‏یابد.