مقاله


کد مقاله : 1394111411811008

عنوان مقاله : بررسی کم و کیف آمادگی شرکت¬های پتروشیمی برای یادگیری سازمانی و ارائه الگوی ساختاری مناسب برای استقرار یادگیری سازمانی و مدیریت دانش

نشریه شماره : 1 فصل زمستان 1393

مشاهده شده : 844

فایل های مقاله : 806 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد عموزاد Mohamadamouzad@gmail.com - -
2 مقصود فراستخواه maghsoodf@gmail.com دانشیار دکترا
3 الهام گلی‌نژاد 20 - -

چکیده مقاله

هدف از این پژوهش، بررسی میزان آمادگی شرکت¬های پتروشیمی برای یادگیری سازمانی و ارائۀ الگوی ساختاری مناسب برای استقرار یادگیری سازمانی و مدیریت دانش در شرکت ملی صنایع پتروشیمی است. برای دستیابی به این مقصود از روش تحقیق آمیختۀ کمی- کیفی استفاده شده است. برای شناخت وضع موجود، روش کمّی پیمایش/ زمینه-یابی به صورت الکترونیکی در سطح کشوری و با بازگشت 801 پرسشنامه از مجموع 18 شرکت تابعه پتروشیمی به کار رفته و متغیرهای فرهنگ سازمانی، سبک¬های یادگیری و گرایش¬های غالب یادگیری مورد بررسی قرار گرفته است. برای مداقه در وضع موجود و سطح مطلوب انتظارات در شرکت، از رویکرد کیفی و نظریه مبنایی استفاده شده و در نهایت نتایج دو بخش کمی و کیفی پژوهش در هم آمیخته و تلفیق شده است. یافته¬های تحقیق حاکی از آن است که فرهنگ سازمانی شرکت پتروشیمی در وضع موجود از میان چهار سنخ بیشتر به جانب سلسله مراتب و سپس تا اندازه¬ای بازار چولگی دارد و مؤلفه¬های فرهنگ خانواده و بویژه ادهوک در آن ضعیف است. همچنین، از چهار سبک یادگیری، در وضع موجود شرکت غلبه با قطب¬های همگرا و واگراست وسبک¬های جذب¬كننده و تطابق¬دهنده از فراوانی کمتری برخوردار است. از حیث برنامه¬های آموزشی موجود نیز به طور کلی گرایش غالب به پیگیری و کسب شخصی دانش، به جای حضور در برنامه¬های آموزشی رسمی شرکت مشاهده می¬شود. همچنین یافته¬های کیفی و نتایج مصاحبه¬های عمیق تغییرات در سه حوزه؛ الزامات، فرایندهای کلیدی، عملیات یادگیری را برای استقرار یادگیری سازمانی را نمایان ساخته است.