مقاله


کد مقاله : 139411141146301012

عنوان مقاله : شناسایی عوامل موثر بر شایستگی‌های برند شخصی در حوزه سرمایه‌های انسانی

نشریه شماره : 1 فصل زمستان 1393

مشاهده شده : 745

فایل های مقاله : 1.06 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 صدیقه صائمیان dr.saemian@gmail.com - -

چکیده مقاله

نسبت دادن ويژگي‌هاي شخصيتي افراد و تخصصشان به برندهاي تجاري موضوعي است كه مي‌تواند در ايجاد ارزش ويژه برند در فضاهای رقابتی کسب و کار نقش اساسي داشته باشد. با چنين پيش زمينه‎اي، هدف پژوهش حاضر شناسائی مولفه¬های موثر بر برند شخصی مبتنی بر شایستگی‌های فردی است. این پژوهش از طریق پرسشنامه¬ای محقق ساخته، در 94 نفر از افراد صاحب برند کشور در سال 1392 و در قالب مدلی پیشنهادی آزمون شد. مقدار پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ، مقدار 0.85 بدست آمد كه نشان دهنده پایایی بالاي ابزار پژوهش مي¬باشد. همچنین به ¬منظور محاسبه روایی از روایی محتوا و سازه استفاده شد که نتایج بیانگر روا بودن پرسشنامه بود. روش حداقل مربعات جزئي به كمك نرم افزار SmartPLS نشان داد که مولفه¬های فرهنگی (0.107=β،3.10=t)، اجتماعی (0.075=β، 5.38=t) و تخصصی (0.550=β، 5.41=t) بر برند شخصی مبتنی بر شایستگی‌های فردی در حوزه¬های دانش، مهارت و نگرش تأثیر معنادار دارد. همچنین یافته¬ها نشان داد که ابعاد سبک زندگی و سطح خانوادگی بر برند شخصی به طور مستقيم، تأثیر معناداري نداشته¬اند.