مقاله


کد مقاله : 13941113141922995

عنوان مقاله : شناسايي مولفه‌هاي آموزش باز و از دور و توسعه نيروي انساني در دانشگاه‌هاي داراي اين نوع آموزش و ارائه الگوي براي آن

نشریه شماره : 1 فصل زمستان 1393

مشاهده شده : 853

فایل های مقاله : 660 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مهران فرج‌اللهی drmfarajollahi@yahoo.com دانشیار -

چکیده مقاله

تحقيق حاضر با هدف بررسي نقش نظام آموزش باز و از دور بر توسعه نيروي انساني در دانشگاه پيام نور به عنوان متولي و مجري آموزش باز و از دور در ايران و ارائه مدلي براي آن، در قالب روش توصيفي - پيمايشي انجام گرفته است. جامعه آماري اين تحقيق كليه دانشجويان دكتري پيام نور در سال تحصيلي 91-90 به تعداد 1082 نفر بودندكه از اين تعداد 321 نفر به صورت نمونه‌گيري تصادفي طبقه‌اي به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده، دو پرسشنامه محقق ساخته بود كه بر اساس مباني نظري و پيشينه تحقيق تنظيم شده است. روايي پرسشنامه‌ها توسط صاحبنظران مورد تاييد قرار گرفت و پايايي آن نيز از طريق ضريب آلفاي كرونباخ به ترتيب براي نظام آموزش باز و از دور 898/0 و براي توسعه نيروي انساني872/0 محاسبه شد. براي تجزيه و تحليل داده‌ها نيز، از آمار توصيفي و استنباطي (تحليل عاملي و تحليل مسير) استفاده شد. بعد از تجزيه و تحليل (تحليل عاملي)، نظام آموزش باز و از دور به ترتيب اولويت دارای 3 مولفه اصلي فناوری، تعامل، امکانات و 22 شاخص و توسعه نيروي انسانی نيز به ترتيب اولويت دارای 4 مؤلفه اصلي دانش، نگرش، مهارت، رفتار و 29 شاخص شد. بر اساس اولويت‌بندي مولفه‌ها و شاخص‌هاي آموزش باز و از دور و توسعه نيروي انساني و با استفاده از نرم افزار ليزرل53 /8 (تحليل مسير)، مدل نظريي و ساختاريي ارايه گرديد كه نشان مي‌دهد، اگر آموزش باز و از دور به همراه مولفه‌ها و شاخص‌هاي آن در دانشگاه‌هاي داراي نظام باز و از دور به خوبي طراحي، توليد، اجرا و ارزشيابي شود، منجر به توسعه مولفه‌هاي نيروي انساني؛ دانش، نگرش، مهارت، رفتار و شاخص‌هاي آن در افراد مي‌شود