مقاله


کد مقاله : 1394111310355974

عنوان مقاله : تحلیل وضعیت آموزش و بهسازی منابع انساني بنگاه‌ها از منظر مسئوليت اجتماعي

نشریه شماره : 1 فصل پاییز 1393

مشاهده شده : 818

فایل های مقاله : 175 KB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

منابع انساني توانمند یکی از مهم‌ترين و پایدارترین توانمندسازهاي سازماني است. در همه الگوهاي جامع تعالي سازماني، سهم زيادي به دانش‌افزایی، آموزش و بهسازی کارکنان به ‌عنوان يك توانمندساز مهم و اثربخش بر عملکرد و تعالي کارکنان و سازمان‌ها داده مي‌شود. به دليل اهميت، سهم و نقش دانش، نگرش و توانایی منابع انساني در عملکرد افراد و سازمان‌ها اكثر سازمان‌هاي پيشرو، سرمايه‌گذاري‌هاي گسترده‌اي براي دانش‌افزایی و بهسازی منابع انساني انجام مي‌دهند. تغييرات و چالش‌هاي محيطي بيانگر اين واقعيت است که موفقيت در عرصه رقابت به ویژه رقابت جهاني، تا حدود زيادي متأثر از نقش منابع انسانی دانشي، ماهر و توانمند است. توسعه منابع انساني در سازمان‌ها يك نوع تعهد متقابل بين افراد و سازمان‌هاست. در چارچوب اين تعهد متقابل، افراد با انجام وظايف محوله، داراي حقوق معيني نظير بهره‌مندي از فرصت توسعه و بهسازی مستمر مي‌شوند. به رغم اهميت و ارزش توسعه و بهسازی منابعانساني در موفقيت بنگاه‌ها و جوامع، برخي از سازمان‌ها و بنگاه‌هاي كسب و كار بالاخص در شرايط ركود اقتصادی، از استخدام دراز‌ مدت افراد و بهسازی آنها شانه خالی می‌کنند. در چنين موقعیتی، منابع انساني در مقياس ملي و بين‌المللي از ظرفيت‌هاي مناسب براي بروز توانمندي‌ها و استعدادهاي خود محروم مي‌شوند. در اين مقاله، با روش توصیفی- تحليلي و پيمايشي کیفی، ماهیت توجه بنگاه‌های کسب و کار ایرانی به موضوع اساسی آموزش و بهسازی منابعانساني از منظر مسئولیت اجتماعی بررسی و تبیین شده است. بر اساس اين پژوهش، باید توسعه و بهسازی منابعانساني در سطوح بنگاهی و ملی، يك مسئوليت با ارزش و اساسی در برابر صنعت، سازمان‌ها، دولت، سرمایه انسانی کشور و جامعه ملی و بین‌المللی، براي سازمان‌هاي مسئولیت‌پذیر امروزی باشد