مقاله


کد مقاله : 1394111216135961

عنوان مقاله : تعیین میزان انطباق شایستگی‌های متولیان منابع انسانی شرکت‌های تولیدی و صنعتی با الگوی شایستگی‌های اولریش (مطالعه موردی شرکت فولاد مبارکه)

نشریه شماره : 1 فصل پاییز 1393

مشاهده شده : 783

فایل های مقاله : 468 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 ایرج سلطانی I.Soltani@msc.ir استادیار -
2 حمید دلائلی 11 - -
3 اکبر نیلی پور طباطبائی 12 - -

چکیده مقاله

پژوهش حاضر به منظور تعیین میزان اعمال نقش¬های منابع انسانی عنوان شایستگی¬های مدیران منابع انسانی شرکت¬های تولیدی با الگوی شایستگی¬های اولریش، در شرکت فولاد مبارکه انجام شده است. از جامعه¬ آماری 32 نفری متولیان منابع انسانی 16 نفر و از جامعه 120 نفری مدیران اجرایی 90 نفر به روش تصادفی و بر اساس جدول مورگان انتخاب گردید و با استفاده از الگوی شایستگی¬های اولریش دو نوع پرسشنامه برای مقایسه دیدگاه مدیران منابع انسانی از عملکرد خودشان و دیدگاه مدیران اجرایی از عملکرد متولیان منابع انسانی شرکت طراحی گردید. پس از آزمون آنوا، آزمون نرمالیتی، آزمون تی تک نمونه‌ای، آزمون تی دو نمونه مستقل نرمال و ضريب همبستگي پيرسون به منظور تجزيه و تحليل يافته‌ها استفاده شد و نهایتاً نتایج زیر بدست آمده است: عمل‌گرای معتبر با میانگین 12/3، عامل فرهنگ و تغییر با میانگین 98/2، مدیر استعداد/ طراح سازمان با میانگین 04/3، معمار استراتژی با میانگین 89/2، مجری عملیاتی با میانگین 98/2، هم پیمان کسب و کار با میانگین 96/2 و میانگین کل موارد 00/3 برآورد شده است