مقاله


کد مقاله : 13941112154737958

عنوان مقاله : آسیبشناسی پدیده انتقال آموزش در آموزشهای ضمنخدمت سازمان آموزش و پرورش (مطالعه موردی استان خراسان رضوی)

نشریه شماره : 1 فصل پاییز 1393

مشاهده شده : 972

فایل های مقاله : 209 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سید محمدتقی سجادی Smt.Sajjadi@gmail.com - -
2 مرجان کیان Kian44@yahoo.com استادیار -

چکیده مقاله

پژوهش حاضر با هدف آسیب‌شناسی پدیده انتقال آموزش در آموزش‌های ضمنخدمت سازمان آموزش و پرورش آغاز شد که بدین منظور ابتدا به شناسایی دوره‌های آموزشی ضمنخدمت دچار شکست انتقال آموزش پرداخته شد در مرحله دوم به بررسی علل و پیامد‌های این امر، و در مرحله سوم به طراحی مدل توجیهی این فرایند اقدام گردید. در مرحله پایانی نیز به منظور اعتباربخشی نظریه پایانی از معیار‌های تناسب (بازنگری توسط شرکت کنندگان)، جامعیت (بازنگری توسط شرکت‌کنندگان)، قابلیت فهم (طراحی مدل و بازبینی توسط متخصصان و شرکت‌کنندگان)، شفافیت (توضیح روندکار) استفاده شد. رویکرد پژوهش حاضر از نوع کیفی و روش نظریه مبنایی بود که محیط پژوهش (جامعه) شامل تمامی معلمان با سابقه در زمینه حضور در دوره‌های آموزشی ضمنخدمت بود. اطلاع‌رسان‌ها (نمونه) نیز شامل 23 نفر از معلمان استان خراسان رضوی بودکه براساس روش نمونه‌گیری هدفمند و قاعده اشباع نظری انتخاب شدند. ابزار پژوهش، مصاحبه‌های عمیق نیمهساختارمند و روش تجزیه و تحلیل داده‌ها، روش پیشنهادی استراس و کوربین بود. نتایج حاوی دو پدیده‌ محوری "انتقال آموزش" و "یادگیری" بود که متأثر از عوامل زمینه‌ای مؤثر یادگیری (یادگیرنده، آموزش‌دهنده، محتوا، امکانات و تجهیزات آموزشی، زمان و مکان آموزش، ارزشیابی و بازخورد) بودند. این دو پدیده شامل پیامدهای نیز بودند که به دو دسته ‌پیامد برای معلمان (دید منفی و بی‌انگیزگی نسبت به سایر ضمن خدمت‌ها، اتلاف وقت، کاهش سطح و کیفیت تدریس) و پیامد برای دانش‌آموزان (بی‌نظمی و شلوغی در کلاس، بهره‌مندی از روش‌های کلیشه‌ای و تکراری، عدم بهره‌مندی از مطالب‌ روز، دل‌مردگی و روزمرگی) تقسیم شدند.