مقاله


کد مقاله : 1394111213125955

عنوان مقاله : تأثیر ویژگی¬های فراگیر، طراحی آموزشی و محیط کاری بر انتقال یادگیری در صنعت بانکداری

نشریه شماره : 1 فصل تابستان 1393

مشاهده شده : 847

فایل های مقاله : 224 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مرتضی کرمی m.karami@um.ac.ir دانشیار دکترا
2 داود رحمانی زاده 9 - -
3 بابک جودی 10 - -

چکیده مقاله

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر ویژگی‌های فراگیر، طراحی آموزشی و محیط کاری بر انتقال یادگیری در صنعت بانکداری انجام شد. روش پژوهش توصیفی، از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان موسسه مالی و اعتباری فرشتگان که در دوره آموزشی بانکداری 1 به مدت 80 ساعت در سال 1391 شرکت کرده بودند که تعداد آن‌ها 74 نفر بود و از این بین داده¬های مربوط به 55 نفر جمع‌آوری شد. ابزار اندازه گیری هر دو متغیر پیش بین (ویژگی‌های فراگیر، طراحی آموزشی محیط کاری) و ملاک (انتقال یادگیری) پرسشنامه محقق بود. تجزیه و تحلیل داده¬های پژوهش با استفاده از آزمون t تک نمونه¬ای، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده و چندگانه انجام شد. نتایج به دست آمده نشان داد که بر اساس سؤال اصلی پژوهش، تغییر رفتار در این سازمان نامطلوب است و فاصله معناداری با میانگین مطلوب دارد. یافته¬های مربوط به فرضیه¬ اول پژوهش حاکی از آن است که ویژگی‌های فراگیر با مؤلفه¬های شرایط فردی، انگیزه، خودکارآمدی و ادراک بهره¬وری آموزش، رابطه معناداری با انتقال یادگیری نداشت و نتوانست انتقال یادگیری را پیش¬بینی کند. بر اساس فرضیه دوم پژوهش طراحی آموزشی رابطه مثبت و معناداری با انتقال یادگیری داشت و توانست انتقال یادگیری را پیش¬بینی کند، محیط کاری نیز با مؤلفه¬های پشتیبانی¬های محیط-کاری و مشوق¬های محیطی، رابطه معناداری با انتقال یادگیری نداشت و نتوانست انتقال یادگیری را پیش¬بینی کند.