مقاله


کد مقاله : 1394111212226953

عنوان مقاله : امکان‌سنجی پیاده‌سازی مدیریت دانش (مدل پاولوسکی) در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

نشریه شماره : 1 فصل تابستان 1393

مشاهده شده : 914

فایل های مقاله : 198 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمود حقانی M_haghani@sbu.ac.ir استادیار دکترا
2 فریبا بیگی Faribabeigi@gmail.com - -

چکیده مقاله

پژوهش حاضر نتیجه تحقیق در خصوص امکان‌سنجی پیاده‌سازی مدیریت دانش و همچنین بررسی تفاوت دیدگاه اعضای هیأت علمی و کارکنان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر می‌باشد. به این منظور برای سنجش ابعاد و مؤلفه‌های مدیریت دانش از مدل پاولوسکی استفاده شد. پژوهش مورد نظر از لحاظ ماهیت کاربردی و از نظر روش توصیفی_پیمایشی بوده است. جامعه آماری مشتمل بر 308 نفر عضو هیأت علمی و 320 نفر کارمند بوده است که با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه به ترتیب 175و 169 نفر تعیین گردید و با در نظر گرفتن 20% ضریب افت پرسشنامه بین نمونه‌ها توزیع گردید. روش نمونه‌گیری تصادفی ساده بوده است. ابزار سنجش پرسشنامه محقق‌ساخته‌ای است که روایی آن توسط پنج نفر از استادان حوزه مدیریت مورد تأیید قرار گرفت و صحت و پایایی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ با ضریب 95% مورد تأیید قرار گرفت. در بررسي فرضیه‌ها از آزمون تیتك‌نمونه‌اي استفاده شد. بر اساس نتایج به دست آمده: از نظر آزمودنی‌ها امکان پیاده‌سازی مؤلفه‌های شناسایی دانش، تولید دانش، اشاعه دانش، یکپارچه‌سازی و انتقال دانش در سه بعد ساختار سازمانی، تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات، و منابع انسانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر وجود ندارد. همچنین در بررسي تفاوت بین دیدگاه اعضاي هیأت علمي و كاركنان در خصوص آمادگي لازم براي پياده‌سازي مديريت دانش از آزمون مقايسه ميانگين دو گروهي استفاده شده است و نتیجه حاصله نشان‌دهنده این است که تفاوت معناداری بین دیدگاه اعضاي هیأت علمی و کارکنان در هیچ یک از ابعاد و مؤلفه‌ها وجود ندارد. با توجه به اهداف تحقيق از طريق آزمون رتبه‌ای فريدمن مشخص شد که بين شاخص‌ها به لحاظ ميزان آمادگي جهت پیاده‌سازی مدیریت دانش تفاوت وجود دارد و در مقايسه با ساير شاخص‌ها تولید دانش در دانشگاه مورد نظر بیشتر از سایر مؤلفه‌ها می‌باشد.