مقاله


کد مقاله : 13941112112633950

عنوان مقاله : کاربرد نرم‌افزارهای اجتماعی در مدیریت فرایند یادگیری الکترونیکی

نشریه شماره : 1 فصل تابستان 1393

مشاهده شده : 823

فایل های مقاله : 370 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مهدی شامی زنجانی mshami@ut.ac.ir استادیار -
2 سعید روحانی rouhani.saeed@gmail.com استادیار دکترا
3 زهرا تقی‌نیا آهنگری tgh_z@yahoo.com - -

چکیده مقاله

هدف از این پژوهش، ارائه چارچوبی مفهومی برای بهره‌گیری از رسانه‌های اجتماعی در مدیریت فرایند یادگیری الکترونیکی است. در این پژوهش، با بررسی ادبیات موضوع، رسانه‌های اجتماعی بر اساس ارتباط با موضوع و فراوانی استفاده شناسایی و یک چارچوب مفهومی اولیه مبتنی بر کاربرد رسانه‌های اجتماعی در هر یک از مراحل مدیریت فرایند یادگیری الکترونیکی ارائه گردید و با استفاده از نظرسنجی خبرگان موضوعی، اعتبار چارچوب پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفت. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات، توصیفی از نوع پیمایشی می‌باشد. با بررسی ادبیات موضوع، هشت نرم‌افزار بلاگ، ویکی، شبکه‌های اجتماعی، آر. اس. اس، پادکست، مش‌آپ، نشانه‌گذاری اجتماعی و آی. ام شناسایی گردید. یافته‌های حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌های گردآوری شده از خبرگان نشان داد که در مرحله برنامه‌ریزی مدیریت فرایند یادگیری الکترونیکی، سه نرم‌افزار ویکی، شبکه‌های اجتماعی و نشانه‌گذاری اجتماعی، در مرحله کنترل ، چهار نرم‌افزار شبکه‌های اجتماعی، آر. اس. اس، نشانه‌گذاری اجتماعی و آی. ام و نیز در مراحل سازماندهی و بهبود، همه رسانه‌های شناسایی شده، از نظر کاربرد مورد تأیید قرار گرفتند.