مقاله


کد مقاله : 13941112104828948

عنوان مقاله : تسهیل انتقال یادگیری از مسیر حرفه‌‌ای‌گرایی: حمایت همکاران و مدیر

نشریه شماره : 1 فصل تابستان 1393

مشاهده شده : 1125

فایل های مقاله : 591 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 آمنه اسماعیلی 1 - -
2 مرتضی طاهری m.taheri@atu.ac.ir استادیار -
3 جلیل یونسی 2 استادیار -

چکیده مقاله

هدف این پژوهش بررسی نقش ویژگی‌های فردی و محیطی در انتقال یادگیری معلمان ششم ابتدایی است. برای بررسی روابط بین متغیرهای مؤثر بر انتقال یادگیری، پژوهش با روش همبستگی انجام شده است. جامعه آماری شامل معلمان پایه ششم ابتدایی ناحیه‌ یک و دو شهر اردبیل می‌باشد که در دوره‌های آموزشی تابستان سال تحصیلی 1393-1392، شرکت کرده‌اند. با توجه به تعداد سؤال‌های پرسشنامه، 205 پرسشنامه به صورت تصادفی بین شرکت‌کنندگان توزیع شد. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌های حرفه‌ای‌گرایی معلم، خودکارآمدی معلم، حمایت مدیر، حمایت همکار و انتقال یادگیری استفاده شده است. روایی سازه ابزار با استفاده از تحلیل عامل تأییدی مورد بررسی قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش و یافته‌های تحلیل مسیر در قالب آزمون مدل درون‌داد و فرضیه‌های پژوهش بیانگر آن است: حمایت همکار به عنوان یکی از عوامل محیطی مدارس به طور مستقیم و غیرمستقیم از طریق حرفه‌ای‌گرایی معلمان بر انتقال ‌یادگیری اثر مثبت دارد، اما اثر این متغیر بر خودکارآمدی معلمان معنی‌دار نمی‌باشد. همچنین اثر غیرمستقیم حمایت مدیر از طریق حرفه‌ای‌گرایی بر انتقال یادگیری معلمان مثبت است، اما اثر مستقیم حمایت مدیر و خودکارآمدی بر انتقال یادگیری معلمان معنی‌دار نمی‌باشد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد انتقال آموخته‌ها به محیط کار تا حد زیادی در گرو حرفه‌ای‌گرایی معلمان و حمایت همکاران از فرایند انتقال و استفاده از آموخته‌ها در کلاس درس است. این نتایج می‌تواند در جهت بهبود جو مدارس و مدیریت عوامل فردی و محیطی و در نهایت تسهیل انتقال یادگیری مؤثر واقع شود.