لیست داوران   شماره29 سال8

# نام و نام خانوادگی پست الکترونیک وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات شناسه پژوهشگر (ORCID) Publons Medenly
1 دکتر فیروز نوری كلخوران fnouri1979@gmail.com استاديار گروه علوم تربيتي دانشگاه بوعلي سينا استادیار دکترا
2 دکتر بهروز قلیچ لی ghlichlee@yahoo.com دانشگاه شهید بهشتی استاد کارشناسی
3 رحمت اله پاکدل pakdels@gmail.com سازمان اداری استخدامی کشور استاد 4