• صفحه اصلی
  • الگوی برنامه منتورینگ همتا برای اساتید دانشگاه فرهنگیان: رویکرد نظریه داده بنیاد

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401062339344 بازدید : 691 صفحه: 59 - 85

20.1001.1.24233277.1402.10.37.1.1

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط