• صفحه اصلی
  • طراحی الگوی مربی‌گری مدیران عملیاتی شركت صنايع پتروشیمی خلیج‌فارس در راستاي انگيزش نيروي انسانی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13990722250141 بازدید : 1169 صفحه: 52 - 77

10.52547/istd.31193.8.29.52

20.1001.1.24233277.1400.8.29.2.2

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط