• صفحه اصلی
  • طراحی الگوی مدیریت عملکرد با رویکرد توسعه منابع انسانی در بخش دولتی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13970425233318143327 بازدید : 2824 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی