مقاله


کد مقاله : 13990818250654

عنوان مقاله : شناسایی نقاط قوت و ضعف دوره¬های آموزش¬ الکترونیکی در آموزش منابع انسانی شرکت ملی گاز ایران

نشریه شماره : 26 فصل پاییز 1399

مشاهده شده : 223

فایل های مقاله : 1/27 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مرضیه دهقانی dehghani_m33@ut.ac.ir استادیار دکترا
2 فرزانه تاری tari.farzane@ut.ac.ir دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقاط قوت و ضعف برگزاری دوره¬های آموزش الکترونیکی در آموزش منابع انسانی شرکت ملی گاز ایران بر اساس مدل سیستمی هائو و باریچ است. متناسب با این هدف، طرح پژوهش کیفی و از نوع پدیدارشناسی اتخاذ شد. جامعه آماری این پژوهش، مدیران و متصدیان فنی بخش ستاد شرکت ملی گاز هستند که از این جامعه تعداد10 نفر با استفاده از روش نمونه¬گیری هدفمند انتخاب شدند و از طریق مصاحبه نیمه¬ساختاریافته نسبت به جمع-آوری اطلاعات تا دستیابی محقق به اشباع نظری اقدام شد. یافته¬ها با استفاده از راهبرد هفت مرحله¬ای کلایزی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. تحلیل عمیق مصاحبه¬ها به بازنمایی 23 مقوله و تعداد 86 زیرمقوله مرتبط منتج گردید. بر اساس یافته¬های پژوهش، نقاط قوت برگزاری آموزش الکترونیکی در شرکت ملی گاز ایران شامل رضایت و استقبال یادگیرندگان، تخصص علمی اساتید، حمایت مدیران سازمان، تولید محتوای با کیفیت، تدوین بانک جامع سوالات آزمون و برخورداری از روش اجرا و طراحی روندهای برگزاری آزمون¬های مجازی است. در خصوص نقاط ضعف مواردی چون عدم آمادگی و تجربه کافی اساتید، ضعف ارتباطات شبکه¬ای، عدم همه¬جانبه¬نگری در تدوین اهداف، غلبه روش سخنرانی در تدریس دوره¬های مجازی و عدم اطمینان به صحت آزمون¬های مجازی احصا گردید. در پایان بر لزوم بازاندیشی و تمهید سازوکارهایی مناسب برای کاهش اثرات تهدیدهای احتمالی و ارتقای شرایط مثبت تاکید و به برخی پیشنهادهای کاربردی اشاره شده است