مقاله


کد مقاله : 13980511191241

عنوان مقاله : واکاوی وضعیت موجود ارزشیابی آموزشی در بانک¬های خصوصی کشور (یک پژوهش کیفی)

نشریه شماره : 20 فصل بهار 1398

مشاهده شده : 399

فایل های مقاله : 438 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 علی دانا alidana1367@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 محمدرضا نیلی احمدآبادی Nili1339@gmail.com دانشیار دکترا
3 خدیجه علی آبادی aliabadikh@yahoo.com دانشیار دکترا
4 علی دلاور delavarali@yahoo.com استاد دکترا
5 محمدعلی دهقان دهنوی dehghandehnavi@gmail.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

هدف از پژوهش حاضر بررسی وضعیت موجود ارزشیابی آموزشی و شناسایی چالش¬های پیش¬روی آن در بانک¬های خصوصی کشور بود. پژوهش حاضر از نوع پژوهش توصیفی-کاربردی بوده و به روش کیفی انجام پذیرفته است. در همین راستا، مشارکت کنندگان پژوهش حاضر را کلیه¬ی کارشناسان و متخصصان شاغل در ادارات آموزش بانک¬های خصوصی تشکیل می¬دادند و نمونه¬گیری به صورت غیراحتمالی و با روش ملاک محور انجام شد. به منظور گردآوری داده¬های پژوهش از مصاحبه¬ی نیمه-ساختاریافته استفاده شد. همچنین، به منظور تجزیه و تحلیل داده¬های کیفی از تحلیل محتوای پیشنهادی گرانهیم و لاندمن استفاده شد. برای تعیین اعتبار و قابلیت اعتماد داده¬های گردآوری شده، از راهبردهای ارائه شده توسط کرسول و پوث استفاده شد. یافته¬ها نشان داد که به ازای هر 1000 نفر 6/2 نفر در ادارات آموزش سازمان¬های مورد مطالعه مشغول هستند. همچنین 78 درصد از کارکنان واحد آموزش در سازمان¬های مورد مطالعه تحصیلات دانشگاهی غیرمرتبط با حیطه شغلی خود دارند. یافته¬ی دیگر این بود که همه¬ی بانک¬های خصوصی از الگوی کرک پاتریک برای ارزشیابی دوره¬های آموزشی خود استفاده می¬کنند، و فقط سه مورد از سازمان¬ها از الگوهای دیگر نیز جهت ارزشیابی دوره¬های آموزشی خود استفاده کرده¬اند، و در نهایت چالش¬های پیش¬روی سازمان¬ها در زمینه¬ ارزشیابی آموزشی در 13 مقوله طبقه¬بندی شدند.