مقاله


کد مقاله : 13980511191240

عنوان مقاله : بررسی نقش تداوم یادگیری الکترونیکی بر توسعه حرفه‌ای: یک مطالعه موردی از صنعت تلکام

نشریه شماره : 20 فصل بهار 1398

مشاهده شده : 358

فایل های مقاله : 432 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 فرنوش اعلامی Farnoosh_al@yahoo.com استادیار دکترا
2 رضا سجادی sajadyreza@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
3 محمد خلج قاسم آبادی m.khalaj68@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

یادگیری تنها منبع مزیت استراتژیک پایدار برای شرکت‌هاست. فناوری‌های نوین، از جمله یادگیری الکترونیکی، فرصت‌های آموزشی متنوعی را برای کارکنان شرکت‌ها به‌وجود آورده است. اما استمرار و تداوم این دوره‌ها از اهمیت بسزایی برخوردار است و هدف اصلی این پژوهش بررسی اثر تداوم یادگیری الکترونیکی بر توسعه حرفه‌ای کارکنان است. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش 924 نفر از کارکنان شرکت خدمات ارتباطی است که 272 نفر به شیوه نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند و 260 نفر پرسشنامه استاندارد الکترونیکی را تکمیل نمودند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون تی، ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون خطی استفاده شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد وضعیت شرکت از نظر یادگیری الکترونیکی و توسعه حرفه‌ای مثبت و در شرایط قابل قبولی است. قابلیت کاربرد و صمیمت ادراک‌شده، بالاترین نمره و شایستگی ادراک‌شده پایین نمره را داراست. یادگیری الکترونیکی در سه خرده‌مقیاس رضایت کاربر، صمیمیت ارتباط ادراک‌شده و علاقه به تداوم یادگیری الکترونیکی بر افزایش توسعه حرفه‌ای کارکنان بیشترین تأثیر را داشته است. تداوم یادگیری الکترونیکی در شرکت خدمات ارتباطی از اثربخشی نسبتاً بالایی برخوردار است و به ترتیب مولفه ارتباط ادراک‌شده، قابلیت کاربرد، انگیزه درونی، علاقه به یادگیری الکترونیکی، خودمختاری ادراک‌شده، رضایت کاربر،کیفیت اطلاعات و شایستگی ادراک‌شده دارای بیشترین میانگین بوده‌اند.