مقاله


کد مقاله : 13980510191233

عنوان مقاله : طراحی و اعتباریابی مدلی برای تدوین برنامه توسعه فردی(IDP) در بانک انصار

نشریه شماره : 20 فصل بهار 1398

مشاهده شده : 421

فایل های مقاله : 601 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 اکبر کمیزی akbar.kamizi@yahoo.com استاد دکترا
2 اباصلت خراسانی drkhorasanitr@gmail.com استاد دکترا
3 کامبیز کامکاری k.kamkari@gmail.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

هدف از پژوهش حاضر طراحي و اعتباریابی برنامه توسعه فردي(IDP) در بانک انصارمی¬باشد. پژوهش حاضر از حیث هدف، کاربردی و از حیث گردآوری داده¬ها آمیخته بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه مدیران و کارکنان بانک انصار، و همچنین صاحبنظران حوزه توسعه منابع انسانی شاغل در سازمانهای مختلف که دارای تالیفات و تجارب در زمینه¬ی برنامه¬ریزی توسعه فردی بودند، تشکیل می داد. نمونه گیری در بخش کیفی پژوهش به صورت هدفمند و در بخش کمی به صورت تصادفی ساده انجام شد. به منظور گردآوری داده¬ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد، روایی محتوایی پرسشنامه توسط متخصصان مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن نیز با آزمون آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت. به منظور تحلیل یافته¬¬های بخش کیفی از تحلیل محتوای کیفی باز و محوری استفاده شد و برای تحلیل داده¬های بخش کمی نیز از آزمون T تک نمونه¬ای استفاده شد. در مجموع یافته¬های بخش کیفی در 14 مضمون اصلی طبقه بندی شدندکه عبارتند از: استراتژی؛ نظام¬مندی؛ نیازهای فرد؛ شایستگی؛ اهداف؛ نیازهای سازمان؛ رهبران؛ پیامدها؛ بازخورد؛ روش¬ها؛ زمان¬بندی؛ فرهنگ؛ پیاده-سازی؛ و ارزیابی. مضامین 14 گانه استخراج شده از تحلیل داده¬ها، در نهایت در سه دسته¬ی کلی تحت عنوان مولفه¬های اجرایی، مولفه¬های حمایتی و دستاوردها تقسیم بندی شد. یافته¬های بخش کمی نشان داد که مولفه¬های مختلف مدل، از منظر کارکنان و مدیران بانک انصار، معتبر بوده و قابلیت پیاده¬سازی در بانک را دارند.