مقاله


کد مقاله : 13980510191231

عنوان مقاله : مقایسه اثربخشی و کارایی سه روش "کارآموزی الکترونیکی"، "نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی" و "تجمیع کارآموزی الکترونیکی با نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی" با یکدیگر بر بهبود عملکرد کارکنان (مطالعه موردی: کارکنان شرکت بیمه دی)

نشریه شماره : 20 فصل بهار 1398

مشاهده شده : 634

فایل های مقاله : 518 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مرجان زاهدیان marjan.zahedian@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 هاشم فردانش hfardanesh@modares.ac.ir دانشیار دکترا
3 جواد حاتمی j.hatami@modares.ac.ir دانشیار دکترا
4 کیومرث تقی پور taghipour.khodafarin@gmail.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

هدف پژوهش حاضر سنجش اثربخشی و کارایی سه روش کارآموزی، نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی و تجمیع کارآموزی با نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی بر بهبود عملکرد و افزایش کارایی کارکنان می¬باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف و ماهیت، کاربردی و از نظر روش، نیمه¬آزمایشی و طرح پس¬آزمون با گروه کنترل می¬باشد. جامعه آماری در این پژوهش 570 نفر از نمایندگان شرکت بیمه دی در سراسر کشور بودند که از میان آنها، 60 نماینده به¬شیوه نمونه¬گیری خوشه¬ای انتخاب و به-صورت تصادفی در سه گروه "کارآموزی الکترونیکی"، " نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی" و "تجمیع کارآموزی الکترونیکی با نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی" جایگزین شدند. به¬منظور سنجش عملکرد واقعی نمایندگان، با کمک متخصصین موضوعی، پرسشنامه¬ای طراحی و برای تعیین روایی پرسشنامه از روایی محتوایی و برای تعیین پایایی از روش پایایی مصححان (ضریب همبستگی 79/0) استفاده گرید. جهت سنجش کارایی (میزان زمان صرف¬شده برای تکمیل وظیفه شغلی)، زمان ورود نمایندگان به محیط الکترونیکی صدور بیمه¬نامه و لحظه خروج آنها از این محیط برآورد گردید. داده¬های گردآوری¬شده با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (تحلیل واریانس چند متغیری و آزمون¬های تعقیبی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل داده¬ها نشان داد نمایندگانی که در گروه "تجمیع نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی با کارآموزی" حضور داشتند، در مقایسه با نمایندگان حاضر در دو گروه "کارآموزی" و "نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی"، عملکرد بهتری داشته و فعالیت شغلی خود را در مدت زمان کوتاه¬تری انجام دادند.