مقاله


کد مقاله : 13980510191230

عنوان مقاله : طراحی الگوی توانمند‍‌‌سازی کارکنان بانک سپه براساس یادگیری سازمانی

نشریه شماره : 20 فصل بهار 1398

مشاهده شده : 648

فایل های مقاله : 752 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مرضیه دمیرچی Damirchi.m58@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 رسول حسینی Hosseinirasul@cfu.ac.ir استادیار دکترا
3 معصومه اولادیان m.oladian@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

رقابت در دنیای امروزی داشتن دارایی نیست بلکه داشتن دو عنصر سرمایه¬گذاری بر دانش و یادگیری و آموزش کارکنان توانمند است. هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی توانمند¬سازی کارکنان بر اساس یادگیری سازمانی می‌باشد. روش تحقیق از نظر ماهیت کیفی-کمی (آمیخته) از نظر نوع کاربردی و از روش¬های تحقیق آمیخته، از شیوه اکتشافی، از نوع متوالی استفاده شده است. ابزار گردآوری داده‌ها، در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختار یافته و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته می¬باشد. جامعه آماری در بخش کیفی، خبرگان و مطلعین کلیدی منابع انسانی در نظام بانکی و دانشگاه¬ها می¬باشند. روش نمونه¬گیري در بخش کیفی، غیر احتمالی شامل تکنیک¬هاي هدفمند(زنجیره¬ای و گلوله برفی) که بر مبناي آن تعداد 18 مصاحبه با اساتید دانشگاه و خبرگان بانکداری صورت گرفته و از بین ایشان، با 10 نفر از طریق گروه کانونی مصاحبه شده است. جهت تجزیه ¬و-تحلیل اطلاعات در بخش کیفی از روش تحلیل محتوا و کدگذاری باز، محوری و گزینشی ، و نرم افزار مکس¬کیودا استفاده شده است. جامعه آماری در بخش کمی، مدیران بانک سپه و تعداد جامعه 322 نفر بوده که نمونه 175 نفری با استفاده از فرمول کوکران و با روش نمونه¬گیری طبقه¬ای انتخاب شده¬اند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات در بخش کمی، از روش معادلات ساختاری و نرم افزار پی. ال. اس استفاده شده است. الگوی به دست آمده شامل روابط یادگیری سازمانی و توانمند¬سازی کارکنان، مولفه-ها، شاخص¬ها و پیامدهای توانمندسازی بر اساس یادگیری سازمانی است. بر اساس یافته¬های تحقیق، توانمندسازی کارکنان بر اساس یادگیری سازمانی؛ موجب افزایش بهره¬وری، شایسته سالاری و ... در بانک سپه می¬شود.