مقاله


کد مقاله : 13980230179551

عنوان مقاله : بررسی نقش و اهمیت مدیران ارشد دانش در توسعه مدیریت دانش از دیدگاه اعضای هیئت‌علمی (موردمطالعه: دانشگاه شهید بهشتی)

نشریه شماره : 19 فصل زمستان 1397

مشاهده شده : 322

فایل های مقاله : 752 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمود حقانی mah.haghani@gmail.com استادیار دکترا
2 محمود ابوالقاسمی m-abolghasemi@sbu.ac.ir دانشیار دکترا
3 الهه سیدمیرزا elahemirzaee388@yahoo.com دانشجو کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

پژوهش حاضر به‌منظور بررسی نقش مدیران ارشد در توسعه مدیریت دانش در دانشگاه شهید بهشتی انجام‌شده است. برای دستیابی به اهداف تحقیق نمونه آماری از بین اعضای هیئت‌علمی دانشگاه که 831 نفر می¬باشد تعداد 135 نفر با روش نمونه¬گیری تصادفی طبقه¬ای انتخاب شد. برای جمع‌آوری داده¬ها از پرسشنامه محقق ساخته که توسط خبرگان روایی آن تائید شد استفاده گردید. 21 سؤال این پرسشنامه به بررسی مؤلفه‌های مدیریت دانش (حفظ، کسب، کاربرد و انتقال) ¬می-پردازد و 19 سؤال دیگر تأثیر مدیر ارشد دانش بر این مؤلفه‌ها را برآورد می¬کند. داده¬های پژوهش از طریق معادلات ساختاری مورد تجزیه ‌و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان‌دهنده رابطه قوی و معنادار مبنی بر تأثیر مدیر ارشد دانش بر مؤلفه‌های مدیریت دانش است. با توجه به نتایج در بررسی جایگاه مدیران ارشد دانش، در توسعه مدیریت دانش، بیشترین نقش در بین عوامل مورد بررسی بر روی کاربرد دانش می¬باشد و سپس کسب دانش، انتقال دانش و حفظ و نگهداری دانش تحت تأثیر مدیران ارشد دانش، در توسعه مدیریت دانش می‌باشند.