مقاله


کد مقاله : 13971119177453

عنوان مقاله : بررسی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های مؤثر بر توسعۀ مهارت‌های نوآوری و کارآفرینی در نظام‌‌های آموزشی ضمن خدمت کارکنان؛ مورد مطالعه: سازمان ثبت احوال کشور

نشریه شماره : 18 فصل پاییز 1397

مشاهده شده : 437

فایل های مقاله : 447 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سید کمال واعظی vaezi_ka@ut.ac.ir دانشیار دکترا
2 علی محمد رازقی razeghi@ut.ac.ir - کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

دو جنبۀ نسبتا مرتبط به یکدیگر که تا به امروز در دوره‌های آموزش ضمن خدمت کارکنان مغفول مانده توسعۀ مهارت‌های نوآوری و کارآفرینی می‌باشد.در این پژوهش در ابتدا با مطالعات کتابخانه‌ای به چارچوبی کلی شامل مؤلفه‌های مؤثر برگسترش مهارت‌های نوآوری و کارآفرینی در نظام‌های آموزشی ضمن خدمت دست یافته‌شد و سپس از طریق انجام مصاحبۀ نیمه‌ساختاریافته با 16 تن از مدیران و کارشناسان ارشد که از طریق روش نمونه‌گیری هدفمند (قضاوتی) در جامعۀ هدف پژوهش که سازمان ثبت احوال کشور می‌باشد، انتخاب شده‌‌بودند به چارچوبی مشخص که مؤلفه‌های شناسایی شده را در قالب ابعاد نوآوری و کارآفرینی دسته‌بندی کند رسیده‌ شد. تحلیل داده‌های حاصل از مصاحبه‌ها از طریق روش تحلیل تم که در زمره‌ روش‌های کیفی می‌باشد انجام شد. پس از شناسایی مؤلفه‌ها، از طریق توزیع پرسشنامه و جمع‌آوری نظر خبرگان 5 مؤلفۀ اصلی کمیت و کیفیت دوره‌های برگزار شده،‌ قابلیت مدرسان دوره‌‌ها، محتوای دوره‌های آموزشی، نحوۀ ارزیابی و برنامه‌ریزی دوره‌های آموزشی ضمن خدمت به ترتیب اولویت مشخص شدند.