مقاله


کد مقاله : 13971119177452

عنوان مقاله : آسیب‌شناسی بلوغ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ با رویکرد استراتژی¬محور (مطالعه موردی: شرکت برق منطقه¬ای خوزستان)

نشریه شماره : 18 فصل پاییز 1397

مشاهده شده : 341

فایل های مقاله : 594 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مهدی محمدی m48r52@gmail.com دانشیار دکترا
2 هادی زمانی h_zamani@erec.co.ir دانشجو دانشجوی دکترا
3 یدالله مهرعلی زاده mehralizadeh_y@scu.ac.ir استاد دکترا
4 جعفر ترک زاده djt2891@gmail.com دانشیار دکترا
5 قاسم سلیمی salami.shu@gmail.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

هدف اين پژوهش، آسیب‌شناسی بلوغ مدیریت دانش با رويكرد استراتژی¬محور در شرکت برق منطقه‌ای خوزستان می‌باشد. روش این پژوهش، توصیفی– پیمایشی بود. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري شامل 48 نفر از متخصصان این شرکت مرتبط با فرایند مديريت دانش بود ، که با توجه به محدودیت جامعه، از کل شماری استفاده شد. ابزار پژوهش، پرسشنامه‏ ارزیابی بلوغ مدیریت دانش استراتژی¬محور کروگر، بود که پس از محاسبه روایی و پایایی، بین جامعه پژوهش توزیع و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم¬افزار SPSS20 و روش¬های آمار توصیفی شامل میانه و میانگین و انحراف استاندارد و کمینه و بیشینه استفاده گردید. لازم به ذکر است که برای ارزیابی میزان بلوغ تک تک گویه¬های مدیریت دانش استراتژی¬محور از مقایسه میانه با حد متوسط (چارک دوم معادل نقطه 50 درصدی) استفاده شد. نتایج نشان داد این شرکت از مراحل شش¬گانه بلوغ، در چهار مرحله تصمیم¬گیری، تدوین سیاست¬ها، تدوین استراتژی¬ها و پیاده¬سازی استراتژی¬های مدیریت دانش و از 97 شاخص در 34 شاخص امتیازی کمتر از حد متوسط کسب کرده است که به عنوان آسیب¬های بلوغ مدیریت دانش شرکت گزارش شدند و می¬بایست استراتژی موجود شرکت بازنگری شود و مدیریت دانش به عنوان یکی از ستون¬¬های اصلی استراتژی سازمان قرار گیرد.