مقاله


کد مقاله : 13971119177451

عنوان مقاله : آموزش و توسعه رهبری تحول‌گرا و نقش آن در اعتمادپذیری مدیران و ادراک عدالت کارکنان

نشریه شماره : 18 فصل پاییز 1397

مشاهده شده : 397

فایل های مقاله : 405 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمدرضا رئیسی raecyrr@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 سپیده اسکندری sepide.eskandari@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین سبک رهبری تحول‌گرا و ادراک عدالت کارکنان با توجه به نقش واسطه‌ای اعتمادپذیری مدیران (از دیدگاه کارکنان) است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی–همبستگی بوده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان حوزه ستادی شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد (211) نفر بوده و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران به تعداد 127 آزمودنی تعیین گردید. به منظور جمع‌آوری داده‌ها از سه پرسشنامه؛ رهبری تحول‌گرا، عدالت سازمانی و اعتمادپذیری استفاده شده است. از ضریب آلفای کرونباخ برای ارزیابی پایایی پرسشنامه‌ها، و از روایی محتوا و سازه برای ارزیابی روایی آنها استفاده شده است. داده‌ها با آزمون‌های کولموگروف – اسمیرنف، t تک نمونه‌ای، ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری (SEM) تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که بین ادراک عدالت سازمانی و سبک رهبری تحول‌گرا همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد ((r=0.69 بین سبک رهبری تحول‌گرا و اعتمادپذیری مدیران نیز همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد (r=0.72) وجود همبستگی مثبت و معنادار بین اعتمادپذیری مدیران و عدالت سازمانی نیز تأیید شد(r=0.75)، همچنین نقش واسطه‌ای اعتمادپذیری مدیران در رابطه بین رهبری تحول‌گرا و ادراک عدالت سازمانی نیز تأیید شد.