مقاله


کد مقاله : 13971119177447

عنوان مقاله : تبیین الگوي تدوین برنامه توسعه فردي مديران منابع انساني در صنعت بانكداري

نشریه شماره : 18 فصل پاییز 1397

مشاهده شده : 344

فایل های مقاله : 416 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 آرین قلی پور a.gholipour@ut.ac.ir استاد دکترا
2 ابوالحسن فقیهی faghihiabolhassan@gmail.com استاد دکترا
3 محمدعلی شاه حسینی shahhoseini@ut.ac.ir دانشیار دکترا
4 بهارک سفیدگران s.baharak@gmail.com دانش آموخته دکترا

چکیده مقاله

امروزه مدیران، بویژه مدیران منابع انسانی به عنوان شاخص‌ترین هدایت‌کننده برنامه‌های توسعه شناخته می‌شوند و درصورتی می‌توانند این مهم را به شیوه‌ای مطلوب اجرایی نمایند که خود، برخوردار از روحیه یادگیری و برنامه‌ای مدون برای طی مسیر تعالی فردی باشند. ین پژوهش با هدف ارائه الگوی برنامه توسعه فردی مدیران منابع انسانی صنعت بانکداری و تبیین اجزا و مولفه‌های برنامه توسعه و روابط ميان آنها صورت پذیرفته است. نخست؛ پیشینه موضوع، دیدگاه‌ها و تحقیقات مختلف درخصوص برنامه توسعه فردی به صورت گسترده مورد مطالعه قرار گرفت و با بهره‌گیری از نتایج این گام، الگوی اولیه طراحی گردید. سپس مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با 14 نفر از مدیران ارشد منابع انسانی سیستم بانکی صورت پذیرفت و داده‌های حاصل با روش تحلیل تم و با بهره جستن از نرم افزار QSR Nvivo تحلیل شد. در ادامه مصاحبه گروهی در قالب تشکیل گروه کانونی با حضور 6 نفر از متخصصین منابع انسانی در صنعت بانکداری و اساتید صاحبنظر در این حوزه برای اعتباربخشی به چارچوب الگوی پیشنهادی انجام گرفت و در نهایت به منظور اعتباردهي و اولويت‌بندي مولفه‌هاي مزبور، توزیع پرسشنامه بین تمامی 32 نفر مدير عالی منابع انساني بانک‌های کشور به عنوان گام دیگر پژوهش مد‌نظر قرار گرفته است. همچنین روایی پژوهش از بعد محتوا و سازه و پایایی آن به کمک ضریب کاپا و روش هولستی سنجش شده است. در این پژوهش عوامل تاثیرگذار (استراتژی، فرهنگ و بافت سازمانی)، عوامل موفقیت (الزامات سازمانی، الزامات طراحی و الزامات فردی) و نتایج (شناختی، نگرشی، مهارتی و عملکردی) به عنوان مولفه‌های برنامه توسعه فردی تعیین شده است. همچنین شایستگی‌های موردانتظار و محورهای قابل توسعه مبتنی بر شایستگی در مدیران منابع انسانی صنعت بانکداری شناسایی و چگونگی تحقق اقدامات توسعه‌ای تبیین شده است.