مقاله


کد مقاله : 13971016166712

عنوان مقاله : واکاوی اثر مؤلفه‌های یادگیری زدایی در سازمان بر توسعه منابع انسانی

نشریه شماره : 17 فصل تابستان 1397

مشاهده شده : 431

فایل های مقاله : 644 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 علیرضا رجبی پور میبدی Rajabipoor@yazd.ac.ir استادیار دکترا
2 الهه حسینی uni.yazd@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
3 فاطمه آجرلو uni.meybod@gmail.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

در دنیای امروز همواره سازمان‌ها با تغییرات مختلف محیطی و فنی روبرو هستند، براي انطباق با این تغییرات به یادگیري و به‌کارگیری دانش و فناوري جدید نیازمند هستند اما باید دانشی را که به هر دلیلی منسوخ و کهنه‌شده و داراي اثرات منفی احتمالی است، به شکل آگاهانه شناسایی نموده و اقدامات مناسبی را جهت کاهش یا حذف میزان وابستگی به آن انجام دهند. هدف اصلی پژوهش تأثیر یادگیری زدایی بر توسعه کارکنان سازمان کار و رفاه اجتماعی استان البرز است. مؤلفه‌های یادگیری زدایی شامل آگاهی، توقف توسعه دانش منسوخ، ترک کردن، ایزوله کردن، یکپارچه‌سازی، ترغیب استفاده از دانش جدید است که در این پژوهش به بررسی اثر این مؤلفه‌ها بر توسعه و توسعه کارکنان پرداخته‌شده است. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و بر اساس ماهیت و روش توصیفی - همبستگی به شمار می‌آید. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل سرپرستان، مدیران و کارکنان در سازمان کار و تأمین اجتماعی استان البرز به تعداد 1230 نفر است. به‌منظور تعيين حجم نمونه در این پژوهش از جدول مورگان استفاده شد که بر اساس تعداد جامعه آماری، حجم نمونه موردنظر بر مبنای جدول مورگان 293 نفر برآورد شده است. ابزار گردآوری در این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته است. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌های جمع‌آوری‌شده از نرم‌افزار مدل‌سازی معادلات ساختاری ایموس استفاده گردید. نتايج پژوهش نشان داد که یادگیری زدایی و ابعاد آن بر توسعه کارکنان تأثیر مثبت و معناداری دارد.