مقاله


کد مقاله : 13971016166705

عنوان مقاله : پیاده¬سازی سیستم¬های آموزشی هوشمند در بستر یادگیری سیار

نشریه شماره : 17 فصل تابستان 1397

مشاهده شده : 410

فایل های مقاله : 353 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمود اکرامی m32.ekrami@gmail.com دانشیار دکترا
2 منظر عزتی ابرغانی m.ezzati730@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

این پژوهش با هدف بررسی شیوه¬های پیاده¬سازی سیستم¬های آموزشی هوشمند، موجب اطلاع¬رسانی درباره یادگیری سیار می¬شود. روش تحقیق نیمه تجربی بود. جامعه آماری را دانش¬آموزان پسر پایه سوم متوسطه اول مدارس هوشمند شهر گرمسار در نیم¬سال اول سال تحصیلی 97-96 تشکیل می¬دهند. بر اساس جدول مورگان 102 نفر به¬عنوان نمونه آماری به¬صورت تصادفی خوشه¬ای انتخاب، و در دو گروه آزمایش و گواه به¬صورت تصادفی جایگزین شدند. چند درس از کتاب زبان انگلیسی به عنوان محتوای آموزش انتخاب گردید و پیش از آموزش، از هر دو گروه پیش آزمونی گرفته شد. گروه گواه مطابق معمول، بر اساس سیستم¬های آموزشی هوشمند آموزش دیدند. اما یادگیری گروه آزمایش با استفاده از سیستم¬های آموزشی هوشمند به-واسطه¬ ابزارهای سیار (تبلت و موبایل) بود. بعد از آموزش، پس آزمونی برگزار شد. داده¬های به¬دست آمده با استفاده از نرم-افزارSPSSv.18، در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی (آزمون آماری T مستقل) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد نمرات درس زبان انگلیسی گروه آزمایش که با استفاده از سیستم¬های آموزشی هوشمند در بستر یادگیری سیار آموزش دیدند، بیش از نمرات درس زبان انگلیسی گروه گواه که با استفاده از سیستم¬های آموزشی هوشمند آموزش دیدند بود (3.353t= و 0.001sig.=). بنابراین، می¬توان گفت پیاده¬سازی سیستم¬های آموزشی هوشمند در بستر یادگیری سیار اثرات مثبتی بر آموزش دارد.