مقاله


کد مقاله : 13970724165055

عنوان مقاله : ارزیابی عوامل مؤثر بر یادگیری غیررسمی کارکنان شرکت ملی صنایع پتروشیمی و اولویت‌بندی آن با تکنیک سلسله مراتب گروهی

نشریه شماره : 16 فصل بهار 1397

مشاهده شده : 553

فایل های مقاله : 329 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 زهرا قارلی zahragharli@gmail.com استاد دانشجوی دکترا
2 علی نجفی najafiali1359@yahoo.com استاد دانشجوی دکترا
3 میثم بلگوریان nyroglob@gmail.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

این مقاله به بررسی و ارزیابی عوامل مؤثر بر یادگیری غیر¬رسمی کارکنان شرکت ملی صنایع پتروشیمی و در نهایت اولویت‌بندی آنها با استفاده از تکنیک سلسله مراتبی گروهی پرداخته¬است. روش این پژوهش ارزشیابی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش،336 نفر از کارکنان رسمی است که حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 181 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده برآورد¬گردید. تعداد 143 پرسشنامه بازگشت داده‌شده، قابل بررسی بوده‌است. ابزار گردآوری داده‌ها شامل دو پرسشنامه مجزا، پرسشنامه عوامل مؤثر بر یادگیری غیررسمی با 30 گویه وپرسشنامه مقایسات زوجی با 7 عامل می‌باشد نتایج حاصل از آزمون آماری t تک نمونه‌ای نشان‌داد عوامل فرهنگی، هنجارها و ارزش‌های اجتماعی، نوع صنعت، انگیزشی، فردی در وضعیت مطلوبی قرار دارد. ولی مؤلفه‌های سبک رهبری و سازمانی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. در نهایت نتایج حاصل از به‌کارگیری تکنیک فرایند سلسله مراتب گروهی نشان داد رهبری، فرهنگی، سازمانی، فردی، انگیزش، ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی و نوع صنعت به ترتیب در اولویت اول تا هفتم قرار دارد.