مقاله


کد مقاله : 13970425233318143327

عنوان مقاله : طراحی الگوی مدیریت عملکرد با رویکرد توسعه منابع انسانی در بخش دولتی

نشریه شماره : 15 فصل زمستان 1396

مشاهده شده : 542

فایل های مقاله : 684 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد محمدی mmohammadient@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 فتاح شریف زاده fattah.sharifzadeh@gmail.com استاد دکترا

چکیده مقاله

در طول چند دهه گذشته تطبیق و به کارگیری روش¬های مدیریت عملکرد جهت بهبود ارائه خدمات و کسب پیامدهای کلیدی از اجزاء اصلی تغییرات مهم در توسعه منابع انسانی دولت¬ها شده است. با توجه به وضعیت نظام اداری کشور در خصوص مدیریت عمکرد کارکنان و با عنایت به اینکه مدلی که امروز اجرا می¬شود، در عمل توانایی ارزیابی عملکرد صحیح کارکنان و به دنبال آن توسعه منابع انسانی را ندارد، هدف اصلی این پژوهش طراحی الگوی مدیریت عملکرد با رویکرد توسعه منابع انسانی در بخش دولتی طرح¬ریزی شد. این تحقیق با روش تحلیل محتوای کیفی در بخش استخراج مدل و بر پایه پیمایشی میدانی برای ارزیابی آن اجرا شده است که منجر به طراحی الگوی مطلوب مدیریت عملکرد برای توسعه منابع انسانی در دستگاه¬های دولتی کشور شد. ابعاد اصلی این مدل شامل تاثیرپذیری استراتژی سرمایه انسانی از استراتژی سازمانی و اسناد بالادستی، همخوانی و هماهنگی فرایند پاسخگویی، ارتباط مسئولیت و اختیار با شاخص¬های ارزیابی عملکرد کارکنان؛ تاثیر استراتژی¬های ارزیابی بر فرایند ارزیابی عملکرد کارکنان؛ وجود رابطه معنادار ویژگی¬های فردی کارکنان با فرایند ارزیابی عملکرد آنان و در نهایت تاثیر ویژگی روابط کاری فی¬مابین بر مدیریت عملکرد کارکنان است.