مقاله


کد مقاله : 13970114113534101458

عنوان مقاله : شناسایی و تبیین ابعاد، مولفه¬ها و شاخص¬های توسعه شایستگی مدیران صنعت بانکداری

نشریه شماره : 14 فصل پاییز 1396

مشاهده شده : 661

فایل های مقاله : 963 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حسن عاشقی h.asheghi@ttbank.ir دانشجو دکترا
2 محمد قهرمانی m-ghahramani@sbu.ac.ir دانشیار دکترا
3 نادر قلی قورچیان naghourchian@gmail.com استاد دکترا

چکیده مقاله

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تبیین ابعاد، مولفه¬ها و شاخص¬های توسعه شایستگی مدیران بانکی انجام شده است. برای نیل به مقصود مذکور، از رویکرد پژوهش کیفی و روش مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شده است. برای تدوین چارچوب پژوهش، نخست ادبیات و پیشینه توسعه مدیران با تاکید بر شایستگی¬های مدیریتی مطالعه و چارچوب و پرسش های مصاحبه تدوین شد. سپس مصاحبه¬ها در جامعه آماری مدیران ستادی بانک توسعه تعاون و با روش نمونه گیری هدفمند اجرایی شد. جامعه مورد مطالعه، مدیران خبره بانک و نمونه آماری 21 نفر از آنان بود. ابزار گردآوری اطلاعات فرم های مصاحبه و روش تجزیه و تحلیل، تحلیل محتوا بود. یافته های پژوهش نشان داد برای توسعه شایستگی مدیران می بایست پنج بعد، بیست مولفه و صد و سی و دو شاخص مورد توجه برنامه ریزان آموزشی قرار گیرد. ابعاد پنجگانه عبارتند از: 1)بعد فکری – ارزشی، 2)بعد ارتباطی، 3)بعد فنی – تخصصی، 4)بعد مدیریتی و 5)بعد توانایی. مولفه¬های بیست‌گانه عبارتند از ارزش¬های عمومی، ارزش¬های سازمانی، بینش و نگرش، ویژگی شخصی، ارتباط فردی، ارتباط بین فردی، ارتباط بانکی، رهبری، اعتبارحرفه ای، دانش مالی – بانکی، دانش فناوری، مهارت آموزشی – پژوهشی، مدیریت خود، مدیریت دیگران، مدیریت کسب و کار، توانایی عاطفی، توانایی ذهنی، توانایی تجربی، توانایی تحصیلی و توانایی فیزیکی. شاخص¬های صدو سی و دوگانه در مدل نهایی آورده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است برای توسعه شایستگی مدیران در حوزه پولی و بانکی، می بایست مدلی مشتمل بر یک هسته مرکزی، دربرگیرنده عناصر تشکیل دهنده شایستگی¬های مدیریتی و جامعه حامی توسعه مدیران که لایه دوم تاثیرگذار بر برنامه¬های توسعه مدیران است و ابعاد پنجگانه، مولفه¬های بیستگانه و شاخص-های صد و سی و دوگانه مورد توجه قرار گیرد.